Betalingsregeling

De volgende betalingsregeling is bij ons van kracht:

  1. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben en wordt via Vecozo (internet) gedeclareerd tegen tarieven die door de verzekeraar zijn vastgesteld. Indien de patiënt een restitutie polis heeft, de verzekeraar Vecozo niet accepteert, of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen nodig heeft gehad dan door de aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de patiënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd tegen praktijktarieven.

  2. Afspraken die niet (tijdig) kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Indien de patiënt niet in staat is om af te berichten of verzuimd af te berichten, behoudt de therapeut zich het recht voor het tarief voor de behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

  3. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd een herinnering te sturen, verhoogd met administratiekosten. Indien de patiënt in verzuim blijft, is de therapeut gerechtigd de rekening door te sturen naar een incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (inclusief die van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

  4. Wanneer de factuur niet binnen de bovengestelde termijn onder punt 3 wordt voldaan, wordt de behandeling gestaakt.