Physiotherapy Haarlem-Oost

Contact us

Rights and obligations (dutch)

Home » Rights and obligations

Bij deze kunt u lezen welke rechten en plichten u en uw behandelaar heeft. Deze informatie is gebaseerd op diverse wetten in de gezondheidszorg, waaronder de WKKGZ, de WGBO, WBP ( en vanaf 25 mei 2018 de AVG). Daarnaast zijn er nog verplichtingen vanuit de zorgverzekeraars bij wie u klant bent, en met wie wij een contract hebben afgesloten.

Binnen onze praktijk proberen we zo goed mogelijk al deze afspraken na te leven, maar soms is er toch een kink in de kabel, en verloopt het niet zoals u of wij wensen. Wij willen dan daarover met u in gesprek gaan, omdat we vanuit de open communicatie en verbinding met u willen handelen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, kunt u zich wenden tot het KNGF, de beroepsorganisatie waarbij wij zijn aangesloten.

 

Uw rechten zijn o.a.:

–          U mag zelf beslissen of u behandeld wordt,  en samen met uw therapeut beslist u over het behandeltraject

–          U mag zelf uw zorgverlener kiezen. Als deze niet beschikbaar is op de door u gewenste tijd, doen wij u een ander voorstel.

–          U hebt recht op informatie over de organisatie, alle stappen van intake, onderzoek, behandelplan, behandelingen, voortgangsrapportage  en evaluatie

–          U heeft recht op inzage in uw eigen dossier, in overleg mag u dit ook laten wijzigen, laten wissen of verwijderen.

–          U mag toestemming verlenen  voor communicatie en afstemming met (huis-) arts, verwijzers ( aan u wordt hiertoe een formulier overlegd wat u kunt ondertekenen). U mag elk moment de toestemming van het uitwisselen van informatie intrekken

–          U heeft recht op privacy tijdens het hele behandeltraject. Uw dossier is alleen toegankelijk voor uw eigen therapeut, en indien nodig, voor de continuïteit of het verbeteren van zorg, na overleg met u, voor een andere therapeut. Met onze ICT bewerker hebben we een overeenkomst over het naleven van de privacy. Deze kunt u op verzoek inzien.

–          U heeft recht op een second opinion bij een andere deskundige, waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor de kosten die dit met zich mee kan brengen.

–          U heeft het recht om bij incidenten die u direct betreffen, zoals een datalek, geïnformeerd te worden


Uw plichten zijn o.a.:

–          U informeert de fysiotherapeut duidelijk en volledig over uw medische verleden en gezondheidstoestand, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen.

–          U werkt zoveel mogelijk mee aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de fysiotherapeut u geeft.

–          U geeft aan ,mondeling of schriftelijk, u het niet eens bent met de gang van zaken, uw behandeling of als u dingen niet goed begrijpt.

–          U houdt zich aan de huis- en gedragsregels zoals in de praktijkmap en op de website zichtbaar zijn.

–          U draagt zorg voor vergoeding van de behandeling ( via verzekeraar of via eigen betaling per behandeling)


Onze plichten zijn o.a.:

–          Uw privacy te respecteren

– Uw dossier 15 jaar te bewaren, of zoveel langer als nodig is om goede continuïteit van zorg te kunnen verlenen.

–          U te informeren over uw gezondheidstoestand, de vooruitzichten, de aard en het doel van de voorgestelde behandeling

–          U te informeren over de gevolgen en risico’s van de voorgestelde behandeling, en dat ondanks de beste zorgen, geen absolute garantie tot succes kan worden gegeven.

–          U te informeren over andere methoden en behandelwijzen die in aanmerking komen

–          U te informeren wanneer uw behandeling niet meer vergoed wordt, en u zelf moet betalen

–          De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren.

–          Ons te houden aan de modelregeling behandelaar-patiënt, zoals door het KNGF is opgesteld

–          U een toestemmingsverklaring aan te bieden voor een patiënt-tevredenheidsonderzoek en het communiceren met uw (huis-) arts of verwijzer.

–          In noodsituaties of bij incidenten eerst te handelen als dat nodig is, en u zo snel mogelijk, op een later tijdstip te informeren

Hopelijk hebben wij u zo voldoende geïnformeerd, met uw opmerkingen of vragen kunt u zich tot de aanwezige fysiotherapeuten wenden.